www.comettplus.cz/cz/prepravni-podminky-mhd/, odkud byly tyto informace převzaty." /> MHD v Táboře - Články
Články

Přepravní řád

admin • 2019-10-29

To nejdůležitější z přepravního řádu. Kompletní přepravní řád naleznete na adrese www.comettplus.cz/cz/prepravni-podminky-mhd/, odkud byly tyto informace převzaty.

 1. Nárok na přepravu
  • Právo na přepravu má cestující pouze v případě, že:
   • Vozidlo není plně obsazeno ( o bsazenosti vozu rozhoduje osoba pověřená dopravcem, např. řidič.)
   • Splňuje tarifní podmínky pro přepravu(platný jízdní doklad)
   • Splňuje přeprávní podmínky.
 2. Vyloučení osob z přepravy
  • Oprávněná osoba pověřená dopravcem (např. řidič) vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce má právo vyloučit z přepravy:
   • Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
   • Osoby, které pro nemoc, mimořádné znečištění oděvů a obuvi, nebo z jiných důvodů, např. výtržnictví, mohou být spolucestujícím na obtíž.
   • Osoby bez platného jízdního dokladu - toto stanovení se netýka cestujích, kteří si neprodleně koupí jízdenku v doplňkovém prodeji u řidiče.
   • Osoby ohrožující bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících
   • Osoby, které přes upozornění pověřené osoby porušují ustanovení přepravních podmínek, neplní příkazy a pokyny pověřené osoby.
   • Osoby s kolečkovými bruslemi na nohou
  • Cestující, kteří byli vyločeni z přepravy pověřenou osobou, nemají nárok na vrácení zaplaceného jízdného.
 3. Platnost jízdního dokladu
  • Jízdní doklad je platný, jestliže s Přepravními podmínkami, tarifem a se skutečností současně souhlasí cena, čas platnosti, pásmo, identifikace držitele jízdního dokladu, způsob použití a případné další,  Přepravními podmínkami a tarifem vyjmenované údaje jízdního dokladu, přičemž jízdní doklad musí být původní a v požadovaných údajích nezaměnitelně čitelný. 
  • Jízdenka je zejména neplatná, pokud vykazuje známky opakovaného použití (označení), nedovolených úprav, údaje jsou nečitelné, jízdenka je zcela neoznačená, silně zašpiněná, poničená nebo uplynula-li její časová nebo pásmová doba platnosti, jízdenka je nižší ceny než stanoví tarif. Pokud na časové jízdence je počátek období platnosti stejný se dnem prodeje, počíná její platnost běžet od vyznačené hodiny a minuty jejího prodeje.  
  • Označovač tiskne na jízdenku údaje ve formátu BBZZZZZDDMMRHHMM (číslo vozu, zkratka zastávky, den, měsíc, rok, hodina, minuta) Rok se označuje poslední číslicí letopočtu(např. 2019 =9).
  • Platné jízdní doklady 
   • jednotlivá jízdenka, přičemž označená jízdenka platí po dobu odpovídající druhu a ceně jízdenky
   • SMS jízdenka
   • SEJF jízdenka
   • časová předplatní jízdenka, přičemž je platná pouze v období, na které byla vydána a kupon má shodné číslo s kmenovým listem
   • Průkaz opravňující k bezplatné přepravě
  • Časová předplatní jízdenka, jednotlivá jízdenka nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě jsou platnými jízdními doklady, mají-li všechny předepsané náležitosti, odpovídají-li zakoupeným nebo obdrženým vzorům, jsou-li všechny údaje čitelné, správné a úplné. Veškeré opravy údajů na jízdence či průkazu je oprávněn provádět pouze dopravce. Časová předplatní jízdenka je nepřenosná.
 4. Bezplatná přeprava
  • Bezplatně se přepravují:
   • Děti do 6-ti let
   • Senioři nad 70 let s platným občanským průkazem nebo s platným cestovním pasem.
   • držitelé karty sociálních systémů, která slouží jako průkaz ZTP a ZTP/P nebo průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa.
   • Zavzadlo do rozměru 20 x 30 x 50cm, předmět tvaru válce do délky 150 cm a průměru 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jediným rozměrem
   • Taška na kolečkách do rozměru 20x30x50 mimo držadlo.
   • Jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg
   • Jeden pár lyží s holemi
   • Jeden smuteční věnec
 5. Povinnosti cestujících
  • Před nástupem do vozidla se seznámeit s Přepravními podmínkami a platným tarifem.
  • Mít při zahájení přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystoupení platný jízdní doklad stanovený tarifem. Pokud přepravuje zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně.
  • Před nástupem do vozidla si připravit jízdenku a neprodleně po nastoupení označit v označovači. To platí též pro jízdenky zakoupené v prodejních automatech a v doplňkovém prodeji u řidiče. Čas určený k neprodlenému označení nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, vyhledal nepřipravenou jízdenku nebo si ji opatřoval od jiných cestujících, manipuloval se zavazadly nebo prováděl jinou činnost, která nesouvisí s neprodleným označením jízdenky. Po označení jízdenky v označovači cestující musí zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Po celou dobu přepravy musí mít cestující takto označenou jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby po dobu její platnosti nebyla poškozena.
  • Pokud si jízdenku hodlá zakoupit v doplňkovém prodeji u řidiče, učinit tak neprodleně po nástupu do autobusu.
  • Označit si neprodleně další jízdenku v případě, že během jízdy skončila časová nebo pásmová platnost jeho jízdenky. Po celou dobu přepravy musí mít cestující všechny označené jízdenky u sebe.
  • V případě, že je označovač mimo provoz, musí cestující použít k označení jízdenky další nejbližší označovač.
  • Na výzvu pověřené osoby se kdykoliv během přepravy prokázat platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přírážku stanovenou tímto předpisem, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího, vydaném příslušným správním úřadem.
  • Jízdní doklad je cestující povinen předložit pověřené osobě tak, aby byla umožněna okamžitá kontrola všech jeho náležitostí (i opakovaně). Cestující je povinen poskytnout při přepravní kontrole veškerou možnou součinnost k ověření platnosti jízdního dokladu.
  • Mít jízdní doklad uložen tak, aby umožnil jeho kontrolu kdykoliv během přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla.
  • Na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení Přepravních podmínek.
  • Stojící cestující je povinen se za jízdy držet.
  • Zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy a pořádek ve vozidle, mohlo působit rušivě na pověřené osoby při výkonu jejich služby nebo mohlo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím.
  • Uvolnit vyhrazené sedadlo osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
  • Neprodleně nahlásit řidiči autobusu nebo jiné dopravcem pověřené osobě zranění nebo poškození osobních věcí, které se stalo během přepravy. Cestující s řidičem sepíše hlášenku.
   V případě poranění cestujícího zajistí řidič přivolání lékařské pomoci. Pokud cestující odmítne lékařské ošetření nebo nenahlásí bezodkladně ve vozidle událost, nebude na dodatečné uplatňování brán zřetel a vystavuje se riziku, že příslušná pojišťovna odmítne pojistné plnění.
  • Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let.
  • Cestující je povinen značit jízdenku na místě k tomu určeném (v dolní části jízdenky ve směru šipky) a zkontrolovat správnost údajů vytištěných označovačem. Chybné údaje vytištěné označovačem na jízdence je cestující povinen neprodleně reklamovat u řidiče. Pokud řidič při označení kontrolní jízdenky zjistí závadu, zapíše číslo chybně označené jízdenky spolu se jménem cestujícího do jízdního výkazu. Řidič na jízdenku napíše čas, datum, pásmo, spoj a podepíše ji. Takto upravená jízdenka se považuje jako správně označená jízdenka.
 6. Cestujícím je zakázáno zejména
  • Označovat jízdenky v době přepravní kontroly. V tuto dobu označená jízdenka je neplatná.
  • Prokazovat se cizím jízdním dokladem. Takový doklad je pověřená osoba povinna odebrat.
  • Vystupovat nebo nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst „Nenastupujte, nevystupujte“,  a nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno.
  • Kouřit ve vozidle.
  • Odkládat věci a živá zvířata na sedadla.
  • Pískat, zpívat, chovat se hlučně nebo provozovat hudbu (též slyšitelnou reprodukovanou hudbu a řeč) ve vozidle.
  • Během přepravy konzumovat zmrzlinu, potraviny, poživatiny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo.
 7. Přeprava osob na vozíku pro invalidy, dětských kočárků a jízdních kol
  • Cestující na vozíku pro invalidy nebo s dětským kočárkem může nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče, a to jen určenými dveřmi. Průjezd vozíku nebo kočárku vozidlem není dovolen. Ve vozidle smí být přepravován jeden vozík pro invalidy nebo dětský kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalšího vozíku nebo kočárku, pokud to provozní poměry na lince umožňují.

  • Není povolena přeprava osoby na vozíku pro invalidy určeného pro sport či aktivity a dále osoby na různých typech elektrických skútrů určených pro přepravu osoby s tělesným postižením nebo seniorů

  • Vozík pro invalidy nebo kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru, označeném u vnější strany dveří příslušným symbolem.

  • Úmysl vystoupit dává cestující na invalidním vozíku nebo s dětským kočárkem najevo řidiči použitím příslušného zvukového znamení.
  • Ve vozidle je ve výjimečných případech možné s vědomím řidiče a mimo dobu zvýšených nároků přepravovat jedno jízdní kolo.
 8. Přepravní kontrola
  • V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob může být při výkonu služby pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.
  • Cestující je povinen na výzvu pověřené osoby (ve stejnokroji nebo opatřeného odznakem nebo průkazem) předložit platný jízdní doklad.
  • Zjistí-li pověřená osoba, že se cestující vykazuje neplatným jízdním dokladem, je povinna mu jej odebrat a odebrání jízdenky cestujícímu písemně potvrdit. Za odebraný jízdní doklad nemá cestující nárok na vrácení příslušné finanční částky.
  • Pokud se cestující neprokáže platným jízdním dokladem nebo jinak poruší Přepravní podmínky, je povinen zaplatit odpovídající jízdné a přirážku k jízdnému ve výši 1500,- Kč. V případě, že cestující zaplatí přirážku hotovostní platbou přímo ve vozidle, snižuje se přirážka z 1500,- Kč na 500,- Kč. V případě úhrady do 15 kalendářních dnů ode dne přepravní kontroly v informační kanceláři, nebo na oddělení přepravní kontroly COMETT PLUS, spol.s r.o. na autobusovém nádraží v Táboře, nebo bankovním převodem (informace pro cestujícího na zadní straně zápisu o provedené přepravní kontrole) se přirážka snižuje z  1500,- Kč na 800,- Kč. V případě úhrady do 15 kalendářních dnů ode dne přepravní kontroly pro děti od 6-ti do dovršení 15-ti let se částka 1500,- Kč snižuje na 500,-Kč
  • Pokud cestující ve stanovené lhůtě nevyužije možnosti zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému v její snížené výši, zaplatí odpovídající jízdné a přirážku 1500,- Kč včetně ostatních nákladů spojených s touto platbou.
  • Cestující, který se prokáže cizím jízdním dokladem nebo jízdním dokladem, který vykazuje známky nedovolených úprav, nemá nárok na snížení přirážky k jízdnému a zaplatí odpovídající jízdné a přirážku 1500,- Kč včetně ostatních nákladů spojených s touto platbou.
  • Je-li pohledávka za jízdu bez platného jízdního dokladu vymáhána soudní cestou, je cestující povinen uhradit veškeré výlohy, které jsou s vymáháním tarifní přirážky spojeny. Dopravce je oprávněn při úkonech spojených s úhradou nákladů na zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, účtovat cestujícímu částku 50,- Kč, za zpracování  a  doručení poštovní zásilky.
  • Nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa, je povinen zaplatit cenu podle tarifu a částku 100,- Kč.
  • Řidič dopravního prostředku divize MHD COMETT PLUS, spol. s r.o. je oprávněn provádět kontrolu jízdních dokladů.
  • Cestující, který úmyslně, z nedbalosti, případně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek znečistil, popřípadě poškodil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, ohrožuje bezpečnost a plynulost přepravy či neoprávněně i přes upozornění zasahuje do výkonu pověřené osoby, zaplatí kromě škody přirážku ve výši  300,-Kč a náklady spojené s vyčistěním a případně dezinfekcí vozidla.
 9. Technická porucha autobusu
  • Cestující může dokončit jízdu jiným autobusem bez označení další jízdenky v případě, že autobus, kterým cestující započal jízdu, byl pro technickou poruchu nezpůsobilý pro další jízdu.
  • Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

Zpět

Na tomto webu požíváme cookies.